Vnitřní oznamovací systém

K čemu slouží Vnitřní oznamovací systém?

Společnost MEDTEC-VOP, spol. s r.o. v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „Zákon“), Vnitřní oznamovací systém, který slouží pro podání oznámení o protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo může dojít v souvislosti se společností MEDTEC-VOP, spol s r.o. a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Anonymní oznámení učiněná prostřednictvím VOS nejsou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů.

Mějte, prosím, na paměti, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona a může být sankcionováno.

Prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému (dále také “VOS”) přijímáme a vyřizujeme oznámení, které je učiněno zaměstnanci nebo osobami vykonávajícími pro společnost dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Aby mohla být oznamovateli poskytnuta ochrana v souladu se Zákonem, je nutné, aby

 • byl oznamovatel identifikován alespoň jménem a příjmením, popř. datem narození či jinými jednoznačnými identifikátory, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu Zákona.
 • měl oznamovatel, vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle Zákona sankcionováno.

CHCI PODAT OZNÁMENÍ

Podat oznámení

Ochrana oznamovatele

Podáním oznámení prostřednictvím VOS je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními dle § 7 Zákona.

Vaše identita i veškerá komunikace je důvěrná. Příslušná osoba pověřená prošetřením oznámení je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s podaným oznámením a jeho šetřením.

Ochrana před odvetnými opatřeními však nenáleží osobě, která učinila anonymní, či vědomě nepravdivé oznámení. Fyzická osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se dopustí přestupku dle Zákona a lze jí za to uložit pokutu do 50 000 Kč.

Protiprávní jednání

Dle Zákona lze oznámit protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. a) má znaky trestného činu,
  b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.